Algemene voorwaarden

signup-image-wide

Algemene Bepalingen

 1. Welkom bij Huisswop!

Welkom bij www.Huisswop.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Huisswop.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Huisswop worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Huisswop aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten die Huisswop levert.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Huisswop raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Huisswop kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Een Gebruiker kan op de Website een of meerdere woningen aanbieden, met de intentie om deze te ruilen tegen een gewenste woning. “Woning” wordt hier in de breedste zin van het woord opgevat en kunnen diverse typen omvatten. Huisswop beperkt zich tot de Nederlandse woningmarkt. De Gebruiker registreert alleen woningen aan waar hij/zij direct of indirect zeggenschap over heeft (“Registratie”). Een Registratie omvat een combinatie van vereiste en optionele kenmerken. “Vereiste kenmerken” zijn Postcode, Huisnummer, Aantal kamers, Aantal slaapkamers, Bouwjaar, Gebruiksoppervlakte wonen, Perceeloppervlakte, Type woning, WOZ waarde en een foto.

Naast de registratie geeft de Gebruiker enkele vereiste kenmerken van de “wens woning” aan. Dit betreft ten minste een Prijs range (op basis van WOZ), Type woning en Zoekgebied.

 1. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 1. Minderjarigen

De diensten van Huisswop zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger of op andere gronden gerechtigd is bindende “Huisswop” gerelateerde overeenkomsten aan te gaan.

 1. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Registraties of 100 hyperlinks naar Registraties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Registraties rust het databankrecht van Huisswop. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Registraties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Registraties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Registraties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisswop is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Huisswop daarvoor toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Registraties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Meld U aan’ knop.

 1. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Huisswop. Contactgegevens worden pas na “wederzijdse instemming” gedeeld. Wederzijdse instemming vindt plaats als beide partijen interesse in elkaars woning geuit hebben. Dit gebeurt middels een “controlebetaling”. Als beide partijen deze betaling uitgevoerd hebben, is er sprake van een “match” en geven partijen daarmee toestemming wederzijds contactinformatie te verstrekken. Indien de controlebetaling enkelzijdig plaats vindt en wederpartij niet binnen zeven dagen reageert, wordt de controlebetaling teruggestort minus bank- en administratiekosten.

De gebruiker mag niet onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem/haar bijvoorbeeld verboden om:

 1. bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Huisswop;
 2. onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 3. teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Het is ook niet toegestaan voor de gebruiker om:

 1. onwaarheden in de registratie te vermelden;
 2. in contact te treden met deelnemer voordat een match via Huisswop heeft plaats gevonden;
 3. commerciële informatie te verspreiden;
 4. schade of hinder aan andere Gebruikers of Huisswop toe te brengen;
 5. racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
 6. informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 7. inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.

Als een Gebruiker handelt in strijd met deze artikelen kan Huisswop de Registratie van de Gebruiker ongedaan maken en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Huisswop stelt de Gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Registraties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u een bericht te sturen aan issues@huisswop.nl; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via issues@huisswop.nl.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Huisswop kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 1. Huisswop kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Huisswop of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker,
 2. Huisswop kan een of meerdere Registraties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het eventueel door Gebruiker betaald bedrag.

Huisswop kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Huisswop binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze  Privacyverklaring.

 

 1. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Wij controleren niet of Gebruikers zeggenschap hebben over de woning(en) die zij registreren. Wij geven geen garanties op het vinden van matches en/of het succesvol aangaan daarvan. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 1. Beperking aansprakelijkheid Huisswop

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 1. gebruik van de diensten van Huisswop;
 2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 3. onjuiste informatie op de Website;
 4. wijzigingen in de diensten van Huisswop of wijzigingen in of op de Website;
 5. het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Huisswop heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

 1. Wijzigingen van de diensten en de Website

Huisswop kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 1. Klachtenregeling

Antwoorden op vragen van Gebruikers zijn te vinden via onze veelgestelde-vragen pagina. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact op via de contactopties getoond op de Info-pagina. Mocht u toch een klacht hebben over Huisswop? Klachten kunt u sturen naar issues@huisswop.nl. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 1. Overige bepalingen

Huisswop.nl (“HuisSwop”) is gevestigd aan de Stadhouderslaan 16, 3051 HG te Rotterdam. HuisSwop heeft telefoonnummer06-20656506, BTW nummer NL.003.837.399.B.41 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83540849.

Huisswop kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Huisswop zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Huisswop gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Huisswop zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Huisswop is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Huisswop over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Huisswop vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Huisswop en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker de optie om binnen een maand nadat Huisswop zich op de bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Cookie voorkeuren

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te laten functioneren en statistieken te bewaren. Deze statistieken zijn volledig anoniem tenzij je andere toestemming geeft. Klik deze melding weg met "Advies gebruiken" om alle cookies te gebruiken. Wil je je eigen instellingen gebruiken, klik dan op "Gebruik mijn instellingen".